PRIPRAVE NA NEMŠKO TEKMOVANJE

V sklopu priprav za nemško tekmovanje se dijaki pripravljajo za šolsko in državno tekmovanje. Nadgrajujemo različne slovnične strukture in se naučijo pisanja argumentativnih esejev.

Tekmovanje je namenjeno dijakom 2. in 3. letnikov.

Dijaki so lahko tudi nagrajeni, in sicer jim je omogočeno 4-tedensko bivanje v Nemčiji.

Mentorica: Alenka Novak
Srečanje: enkrat tedensko


ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA ZA 1. LETNIK

Angleško bralno tekmovanje Bookworms od dijakov zahteva, da preberejo tri predpisane knjige, rešijo on-line vprašalnike za vsako prebrano knjigo in se tako potegujejo za lepe nagrade kot je npr. izlet v London.

Čas tekmovanja si dijaki izberejo sami, saj lahko tekmujejo od meseca decembra do marca. Tekmovanje je v celotni spletno, ob prijavi dobijo dijaki kode s katerimi dostopajo do spletnih vprašalnikov, preprosto in hitro.

Dijake spodbujamo, da bi brali v angleškem jeziku, saj tako pridobivajo novo besedišče, berejo v izvirniku, razvijajo bralne spretnosti,  preko diskusije o prebranih delih tudi govorne spretnosti, seznanijo se z osnovnimi literarnimi pojmi, razvijajo pa tudi  domišljijo in pisne spretnosti s pomočjo ustvarjalnega pisanja.

Ne pozabimo vendar: Reading is dreaming with open eyes.

Mentorica: Jasna Sukič
Srečanja: enkrat na teden po eno uro


TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Številni drugogimnazijci se vsako leto več kot uspešno udeležijo tudi tekmovanja za Cankarjevo priznanje. To je namenjeno vsem knjigožercem, knjižnim moljem in ljubiteljem besedne umetnosti, ki znajo o prebranem tudi kaj napisati.

Vsako leto so izbrana literarna dela, ob katerih dijaki na dveh stopnjah (1. in 2. letniki ter 3. in 4.) tekmujejo v pisanju različnih besedilnih vrst. Najuspešnejši na šolskem tekmovanju svoje misli naprej razvijajo na območnem, nato pa še na državnem tekmovanju, kjer se borijo za dosego srebrnih in zlatih priznanj. Na tekmovanje dijake za vsako stopnjo pripravljata po dva učitelja slovenščine, vsako leto pa se za sodelovanje odloči med 80 in 100 dijakov; številni med njimi domov vedno prinesejo tudi katero od omenjenih priznanj.

Mentorji: aktiv slovenistov
Srečanja: od oktobra do marca približno 1-krat tedensko


DRUGI FILOZOFI

Klub Drugih filozofov se ukvarja z osnovnimi filozofskimi problemi in pripravami na tekmovanje iz pisanja filozofskega eseja.

Razpravljamo zlasti o dveh filozofskih temah: prvič, o problemu odnosa med človekovo duševnostjo in njegovo telesno naravo, in drugič, o vprašanju temeljev morale in oblik utemeljevanja moralnih presoj. Zanimivo je vprašanje, ali lahko zavest pojasnimo z zakoni fizike in pokažemo, da jo gradijo fizikalne lastnosti, ali pa je neodvisna od fizikalne stvarnosti. Nadalje se ukvarjamo s vprašanji, kakšna je pravična družba, ali obstajajo moralna čustva, ali je za razumevanje bistva moralnosti potreben razum, ali moralnost zahteva nepristranskost in zanemarjanje lastnih interesov, ali pa je nasprotno posameznik moralen le, kadar skrbi za lastne interese.

Skozi ukvarjanje s filozofskimi problemi dijaki razvijajo samostojno in kritično mišljenje o sebi in svojem odnosu do drugih.

Mentor: Matevž Rudl
Srečanja: dve uri tedensko, po dogovoru individualno preko interneta


FRANCOSKA BRALNA ZNAČKA

V okviru francoske bralne značke, imenovane Le rat de bibliothèque, vsako leto z dijaki obravnavamo knjižice, predpisane za bralno značko. Tako prebiramo posebej po letnikih različne knjižice. Nekateri dijaki si kupijo svoje knjižice, drugi si jih sposodijo v šolski knjižnici. S pomočjo sodelovanja v Rat de bibliothèque na naši šoli prispevamo tudi k širjenju nabora knjig v francoščini na šolskih policah v naši knjižnici.

Na naših srečanjih spodbujamo bralno kulturo. In sicer:

  • Razvijamo jezikovne kompetence (predvsem bralno razumevanje francoščine).
  • Zainteresiranim dijakov nudimo dodatno aktivnost za doseganje višje ravni znanja.
  • Pripravljali smo se na tekmovanje, ki ga moramo izpeljati do marca.

Mentorica: Karmen Kaučič
Število srečanj: 20
Število ur: 40


DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA SREDNJEŠOLCE IZ FRANCOŠČINE

Ob koncu šolskega leta se tretješolci, ki se učijo francoščino kot drugi tuji jezik pripravljajo na tekmovanje iz francoščine. Tekmovanje je namreč pod okriljem Slovenskega društva učiteljev francoščine (SDUF) in tekmovanje že nekaj let izvajajo v začetku  novega šolskega leta (ko so dijaki že četrtošolci), kljub temu da se nanj pripravljamo že v preteklem šolskem letu. Intenzivneje pa kasneje od septembra naprej.

Od rezultatov šolskega tekmovanja je odvisno, koliko dijakov se bo udeležilo v novembru državnega tekmovanja. Res je, da na pripravah na tekmovanje poglabljamo znanje iz francoščine in širimo poznavanje frankofonske kulture.

Mentorica: Karmen Kaučič
Število srečanj, namenjenih pripravam: 20
Število pedagoških ur: 1 ura/teden


PREŠERNOV NATEČAJ

Vsako leto na Prešernov rojstni dan (3. 12.) šola objavi razpis za natečaj, na katerem sodelujejo dijaki s svojimi umetniškimi prispevki, ki jih morajo oddati do sredine januarja. Razpis jih motivira, da poiščejo tisto področje umetniškega ustvarjanja, na katerem lahko kar najbolje izkoristijo svoje potenciale, in tako spodbuja njihovo ustvarjalnost ter inovativnost. S svojimi izdelki dijaki sodelujejo na literarnem, likovnem, fotografskem, filmskem in glasbenem področju. Oddane prispevke pregleda in oceni komisija, najboljšim pa podeli dijaške Prešernove nagrade. Dijaki napišejo in na natečaj oddajo tudi scenarije za proslavo ob kulturnem prazniku. Izmed oddanih komisija izbere najboljšega, na podlagi katerega dijaki pod mentorstvom učitelja pripravijo proslavo, na kateri so podeljene dijaške Prešernove nagrade.

Mentorica: Maja Savorgnani
Srečanja: dijaki svoje prispevke ustvarjajo sami doma, komisija pa se sestane in jih ovrednoti; pod mentorstvom učitelja slovenščine se posebej sestaja skupina dijakov, ki pripravi proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku


PRIPRAVE NA FIZIKALNA TEKMOVANJA

Priprave na tekmovanja iz fizike imajo na šoli dolgo tradicijo. Dijaki pod vodstvom mentorja poglabljajo in širijo fizikalno znanje ter usvajajo strategije reševanja zahtevnejših fizikalnih problemov. S sprotnim eksperimentalnim preverjanjem rezultatov računskih nalog, dijaki gradijo poglobljeno konceptualno razumevanje fizikalne stvarnosti. Priprave zato predstavljajo najvišji nivo ukvarjanja s fiziko na šoli.

Priprave se izvajajo za vsako tekmovalno skupino posebej, za I. tekmovalno skupino pa celo ločeno za dijake 1. in 2. letnikov. Na tak način so vsebine in nivo primerni za vse dijake, ne glede na starost. Sistematičen in individualiziran pristop k pripravam se zrcali v vsakoletnih odličnih rezultatih naših dijakov, ki osvajajo najvišja mesta na državnih tekmovanjih in se redno uvrščajo v ekipe, ki Slovenijo zastopajo na mednarodnih fizikalnih tekmovanjih. V zadnjih letih so nas razveselili s številnimi medaljami z evropskih in mednarodnih fizikalnih olimpijad.

Mentorji: Tomaž Horvat (I. skupina), Aleš Vunjak (I. skupina), Peter Crnjac (II. skupina), Marko Jagodič (III. skupina)
Srečanja: Enkrat na teden po dve uri


PRIPRAVE NA TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE

Priprave na tekmovanja iz astronomije potekajo na naši šoli že kar nekaj generacij. Dijaki pod vodstvom mentorja poglabljajo in širijo znanje iz astronomije ter tudi fizikalno znanje. Prav tako se naučijo strategije reševanja zahtevnejših problemov. Znanje, ki ga pridobijo na pripravah iz astronomije se nekoliko razlikuje od znanja, ki ga pridobijo pri rednih urah.

Priprave se izvajajo za dve tekmovalni skupini posebej. V prvi tekmovalni skupini se osredotočimo na srednješolsko znanje fizike, v drugi skupini pa nivo znanja še nekoliko dvignemo, saj se v tej skupin pripravljamo tudi na mednarodna tekmovanja. Na tak način so vsebine in nivo primerni za vse dijake, ne glede na starost. Takšen pristop k pripravam se je izkazal za dobrega, saj naši dijaki vsako leto dosežejo odlične rezultate. Osvajajo najvišja mesta na državnih tekmovanjih, prav tako pa se redno uvrščajo v ekipe, ki Slovenijo zastopajo na mednarodnih tekmovanjih.

Mentor: Matjaž Črček
Srečanja: Enkrat na teden po dve uri


TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA 3. LETNIK

Tekmovanje iz znanja angleščine je eno od predmetnih področij, na katerem se lahko dijaki preizkusijo v 3. letniku svojega srednješolskega izobraževanja na II. gimnaziji. Dijaki najprej tekmujejo na šolski ravni v okviru šolskega tekmovanja, ki ga pripravimo in izvedemo učitelji angleščine. Tisti z največjim številom točk nadalje tekmujejo na regijski ravni. Regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnikov Podravske regije že tradicionalno vsako leto poteka na II. gimnaziji. Izvedemo ga pod okriljem organizacije IATEFL SLOVENIJA – slovenske zveze učiteljev angleškega jezika. Tisti najuspešnejši imajo nato možnost tekmovati na državni ravni, kjer se poleg jezikovnih spretnosti, znanja besedišča in slovnice preizkusijo tudi v pisanju eseja. Zajeto je tudi področje angleške literature, saj dijaki preberejo knjigo, ki je za tisto leto predpisana. Za regijsko in državno tekmovanje izvedemo tudi priprave, ki potekajo pred tekmovanji. Dijaki tako lahko preizkusijo svoje znanje angleščine in ga primerjajo z vrstniki na šolski, regijski in državni ravni.

Klavdija Krempl Slana, prof.
koordinatorica


TEKMOVANJA IZ ZNANJA KEMIJE

Tekmovanja iz znanja kemije potekajo pod okriljem ZOTKS.

Priprave izvajamo učiteljice kemije in potekajo ločeno, po letnikih. Na tedenskih srečanjih od oktobra do marca poglabljamo znanje in rešujemo naloge. V marcu izvedemo šolsko izbirno tekmovanje za bronaste Preglove plakete in za uvrstitev na državno tekmovanje. Priprave nato potekajo v manjših skupinah, tudi individualno.

Na državnem tekmovanju v maju se dijaki potegujejo za zlate in srebrne Preglove plakete. Vsako leto se naši dijaki lahko pohvalijo z odličnimi uvrstitvami.


TEKMOVANJA IZ ZNANJA NARAVOSLOVJA

Tekmovanja iz znanja naravoslovja potekajo pod okriljem ZOTKS. Sodelujejo lahko dijaki 1. In 2. letnikov.

Priprave izvajamo učitelji biologije, kemije in fizike, vsak za svoje področje. Na tedenskih srečanjih od oktobra do januarja poglabljamo znanje in rešujemo naloge. V novembru izvedemo šolsko izbirno tekmovanje za bronaste plakete in za uvrstitev na državno tekmovanje v januarju.

6 najboljših tekmovalcev v državi se uvrsti v dve ekipi, ki se udeležita evropske naravoslovne olimpijade, EUSO. Kadar so v olimpijskih ekipah tudi dijaki II. gimnazije, izvedemo dodatne priprave z eksperimentalnim delom.

Na EUSO ekipe med seboj tekmujejo v iskanju rešitev znanstvenih problemov s področja naravoslovja, Do rešitev jih pripeljejo uspešno opravljeni eksperimenti, ki jih izvajajo v laboratorijih znanstvenih inštitucij. Celotno dogajanje traja sedem dni, dva dni po približno pet ur pa se dijaki ukvarjajo z nalogami.


TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE  ZA 2. LETNIKE

Zaradi zanimanja dijakov  2. letnikov,  ponujamo možnost tekmovanja v znanju  angleščine.

Preverjamo   bralno razumevanje in poznavanje ter rabo jezika na B2/C1 ravni.

Dijaki so zelo uspešni in z veseljem sodelujejo, kaj potrjuje naraščajoče število prijav.

Dijake pri pripravah svetujejo njihovi učitelji in učiteljice angleščine.

Šolsko tekmovanje nam  omogoča  pravičen izbor tekmovalcev za udeležbo na mednarodnem tekmovanju »Best in English«, ki na šoli poteka že nekaj let.

Mentorica: Jasnica Bobičić


TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE

Tekmovanje iz znanja biologije poteka letno na dveh ravneh in sicer šolsko izbirno tekmovanje za bronasto Proteusovo nagrado in državno tekmovanje za srebrno in zlato. Najbolje uvrščeni dijaki na državnem tekmovanju se udeležijo tudi izbora za olimpijado.

Namen tekmovanja je predvsem širjenje in poglabljanje že osvojenega znanja iz biologije ter popularizacija biologije v družbi z namenom ozaveščanja mladih o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter njenega varovanja.

Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) s strokovnjaki s področja biologije. Dijaki 1. in 2. letnikov letno tekmujejo na določeno temo s področja biologije, dijaki 3. in 4. letnikov pa v znanju celotnega gimnazijskega programa.

Z namenom, da dijaki dosežejo čim boljše rezultate, na šoli potekaj priprave tako za šolsko, kot tudi za državno tekmovanje in izbor za olimpijado. Za 1. in 2. letnike potekajo skupinske priprave, včasih ločeno za oba letnika zaradi različnega predznanja. Za priprave uporabimo različne metode frontalni pouk, uporaba kratkih filmov, reševanje problemskih nalog, iskanje podatkov v literaturi ter razpravo. Dijaki 3. in 4 letnikov se pripravljajo pri svojih učiteljih biologije predvsem z reševanjem problemskih nalog in nalog prejšnjih tekmovanj.

Rezultate tekmovanja ocenjujemo kot zelo uspešne, saj imamo vsako leto zelo dobro udeležbo, tudi vedno prejemnike zlatih in srebrnih priznanj ter neredko tudi uvrstitve na olimpijado. Najuspešnejši rezultat do sedaj je bil, da je dijak Aljaž Simonič v šolskem letu 2018/19 dosegel zlato olimpijsko odličje, kar je bilo šele drugič za Slovenijo (prvič 2012).

Vodja tekmovanja za biologijo na šoli: Helena Rihtar
Mentorji: Vesna Hojnik, Katja Holnthaner Zorec, Jure Škraban In Helena Rihtar


TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE

Osnovni cilj tekmovanja iz znanja geografije, ki se izvaja vsako leto,  je poglabljanje pridobljenih geografskih znanj, terensko delo in spoznavanje Slovenije, popularizacija predmeta in obravnava aktualnih naravnih in družbenih vsebin.

Tako so v preteklih letih bile teme tekmovanj vezane na trajnostni razvoj in turizem, migracijske tokove v Evropi in svetu, podnebne spremembe.

Tekmovanje je sestavljeno iz teoretičnega oziroma pisnega dela ter terenskega dela. Dijaki rešujejo naloge individualno.

Tudi za srednje šole se tekmovanja izvajajo na treh ravneh: šolsko, območno in državno.

Na šolski ravni ne izvajamo terenskega dela, ampak so naloge vključene v teoretični del. Prijave potekajo mesec dni pred datumom šolskega tekmovanja, ki je običajno v mesecu decembru ali januarju. Gradivo objavimo v spletni učilnici in ga pošljemo po mailu vsem dijakom.

Priprave na območno tekmovanje potekajo za tiste dijake, ki dosežejo najboljše rezultate na šolskem (dobijo bronasto priznanje). Za uvrstitev na državno tekmovanje morajo dijaki doseči ustrezno število točk na območnem tekmovanje (dobijo srebrno priznanje). Dobra uvrstitev na državnem tekmovanju pa prinese zlato priznanje.

Najboljši dijaki na državnem tekmovanju lahko sodelujejo na geografski olimpijadi Jugovzhodne Evrope ali pa na svetovni geografski olimpijadi.

Mentorici: Vesna Vervega, Mateja Krumpak
Srečanja: po dogovoru


TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni poteka že od leta 1998 in je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki se želijo pomeriti v znanju o sladkorni bolezni. Tekmovanje je usmerjeno v širjenje, poglabljanje in popularizacijo znanja o sladkorni bolezni in o življenjskem slogu, ki preprečuje pojave sladkorne bolezni, ter v motivacijo za nadaljnje spremljanje in poglabljanje znanja in usmerjanje le-tega v razvoj znanosti za potrebe sladkorne bolezni.

Dijaki si z udeležbo na tekmovanju pridobijo podrobna znanja in informacije o sladkorni bolezni, hkrati pa so usmerjeni v izboljšave lastnih prehranskih in gibalnih navad. Pred tekmovanjem potekajo priprave na tekmovanje, kjer se imajo dijaki možnost z mentorjem podrobno posvetovati o mehanizmih delovanja in poteka sladkorne bolezni.

Dijaki se najprej v okviru tekmovanja udeležijo selekcijskega šolskega tekmovanja, ki poteka na šoli. Trije najboljši tekmovalci (to so tisti, ki dosežejo najvišje število točk) šolskega tekmovanja gredo naprej na državno tekmovanje, kjer tekmujejo še s preostalimi sotekmovalci iz srednjih šol Slovenije. Tekmovanje se za šolsko leto zaključi z razglasitvijo rezultatov državnega tekmovanja in podelitvijo javnoveljavnih bronastih, srebrnih in zlatih priznanj dobitnikom.

Mentorica: Tamara Šiško, prof.
Srečanja: Dvakrat na teden po eno šolsko uro


EKONOMIJA

V okviru DrugeDruge potekajo za dijake, ki imajo izbirni predmet ekonomijo priprave na različna tekmovanja.

V okviru krožka, ki je namenjen četrtošolcem, ki imajo izbirni maturitetni predmet ekonomija, potekajo med januarjem in marcem priprave na državno tekmovanje iz znanja ekonomije.

Od novembra do februarja potekajo priprave na državno tekmovanje o poznavanju bančnega sistema GENERACIJA €URO. Tekmovanje, v organizaciji Evropske centralne banke je namenjeno dijakom četrtih letnikov.

Za tretje in četrtošolce potekajo v mesecu aprilu in maju priprave na državno tekmovanje iz finančne pismenosti za gimnazijce. Revija Moje finance, ki je organizator tekmovanja s področja finančne pismenosti, ugotavlja, da je pri nas znanje upravljanja denarja na zelo nizki ravni. Cilj tekmovanja je, da se to v prihodnje postopoma izboljša.

Evropske statistične igre so tekmovanje, ki ga organizira Eurostat, statistični urad Evropske unije, skupaj s statističnimi uradi nekaterih evropskih držav. Namen tekmovanja je, da srednješolci osvojijo dodatno znanje iz statistike ter spoznajo pomembnost statističnih podatkov in njihovega pravilnega razumevanja. Dijaki, ki jih zanima statistika, se lahko udeležijo priprav na državno tekmovanje v času od januarja do marca.

Mentorica: dr. Lidija Kodrin.
Mentorica priprav na tekmovanje Evropske statistične igre je tudi Vesna Vervega.


WSC

WSC organizira mednarodna organizacija na vseh petih kontinentih. Naši dijaki se bodo pridružili najbližjemu, ki je v Ljubljani ali v Sarajevu. Glavni cilji aktivnosti so:

–          poglobiti se v znanje na različnih področjih
–          razvijati govorne sposobnosti (model debate)
–          razvijati pisanje esejev (v angleščini)

Dijaki se vse leto na tedenskih srečanjih pripravljajo na WSC protokol:

–          pisanje esejev,
–          vprašanja/ odgovori (hitri prsti)
–          debata ( govorni nastopajo) in
–          vprašanja z več odgovori.

Več kot 350 dijakov se v 4 različnih kategorijah pomeri z vrstniki iz vse Slovenije na regijskem tekmovanju v Ljubljani v debati, pisanju esejev, reševanju kviza in vprašanj z več odgovori.

Področja, ki jih pokrivajo so: umetnost, zgodovina, ekonomija, literatura (film in proza), znanost in ‘posebno področje’.

Več informacij o vsebini programa najdete na htttp://www.scholarscup.org/.