T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO RAVNATELJA

marec 2021

02mar(mar 2)7:0017(mar 17)0:00RAZPIS ZA DELOVNO MESTO RAVNATELJA

Podrobnosti dogodka

Na podlagi sklepa Sveta šole II. gimnazije Maribor, ki je bil sprejet na 3. seji sveta 25. 2. 2021,

Svet šole II. gimnazije Maribor razpisuje delovno mesto RAVNATELJA II. gimnazije Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor. 

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-L-269/12-24, 47/15, 46/1649/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje II. gimnazije Maribor.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2021. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Kandidat/ka mora k vlogi priložiti program vodenja II. gimnazije Maribor za mandatno obdobje, kratek življenjepis in naslednja dokazila: potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za pravosodje. Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov

Svet šole II. gimnazije Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor, z oznako: “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

več

Ura

2 (Torek) 7:00 - 17 (Sreda) 0:00

Go to Top