Vzdrževalec učne tehnologije e-pošta Telefon
Janez Kancler jani.kancler@druga.si +386 (0)2 330 44 30

Hišnik e-pošta Telefon
Miran Glinšek miran.glinsek@druga.si +386 (0)2 330 44 30

Vzdrževalec informacijskega sistema e-pošta Telefon
Alfonz Bauman alfonz.bauman@druga.si +386 (0)2 330 44 64