“Kajti tisti, ki bo na koncu urejal svet svojega in skupnega življenja, bo danes maturant; bitje s svojimi pričakovanji, hotenji, strastmi in čustvi, znanjem in pametjo …” dr. Matjaž Kmecl

Splošna matura je državni izpit, pri katerem se ob koncu gimnazije pridobi srednja izobrazba. Hkrati je splošna matura tudi preizkus usposobljenosti kandidatov za univerzitetni študij, ki kot pogoj za vpis nadomešča vse druge oblike preverjanja znanja (z izjemo preizkusa nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti).

Na srednjih poklicnih šolah se izvaja poklicna matura. Kandidat, ki opravlja poklicno maturo ima pravico opravljati dodatni maturitetni predmet na gimnazijah.

Na državni ravni kandidati opravljajo splošno maturo hkrati, pod enakimi in vnaprej objavljenimi pogoji ter postopki v skladu z zakonom. Kandidati so z obsegom in vsebinami izpitnih znanj ter obveznostmi in pogoji opravljanja splošne mature seznanjeni približno dve leti vnaprej.

Izpitna znanja določena s predmetnim izpitnim katalogom za splošno maturo so izbor snovi po učnem načrtu predmeta in praviloma znanje trdnejše vrednosti. Znanje ocenjeno pri splošni maturi je osnova za uspešnost kandidatov pri nadaljnjem izobraževanju. S svojimi rezultati mora biti splošna matura primerljiva glede na različne ravni šolskega sistema in tudi na mednarodni ravni.

Splošni maturitetni predmeti so razvrščeni v dve skupini:

1. Skupni predmeti (obvezni za vse kandidate):

 • Slovenski jezik in književnost
 • Matematika
 • Tuji jezik

2. Izbirni predmeti (kandidat izbere dva oziroma tri predmete):

Na višji ravni zahtevnosti lahko kandidat opravlja tri maturitetne predmete (matematika in dva tuja jezika).

Kandidatu se pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem jeziku (vključno z grščino in latinščino) ali pri drugem jeziku (ocenjenem po povišani ocenjevalni lestvici), pri čemer se upošteva boljša od ocen. Pri tujem ali drugem jeziku, ocenjenem po povišani ocenjevalni lestvici, ki je ocenjen slabše, se pri splošnem uspehu upošteva ocena v petstopenjski ocenjevalni lestvici.

Kandidat je opravil splošno maturo, če pri vseh petih predmetih (skupni predmeti in dva izbirna) doseže pozitivno oceno. Prav tako ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja enega ali več maturitetnih izpitov, če ni zadovoljen z oceno oziroma do dvakratnega popravljanja negativne ocene.

Na maturi bodo dijaki II. gimnazije Maribor opravljali maturo iz naslednjih izbirnih predmetov:

 • francoščina,
 • nemščina,
 • španščina,
 • fizika,
 • kemija,
 • biologija,
 • zgodovina,
 • geografija,
 • sociologija,
 • filozofija,
 • psihologija,
 • ekonomija in
 • umetnostna zgodovina.

Maturo vodijo naslednji maturitetni organi:

 • DKSM (Državna komisija za splošno maturo)
 • DPKSM (Državne predmetne komisije za splošno maturo)
 • ŠMK (Šolska maturitetna komisija)
 • ŠIK (Šolske izpitne komisije)

Strokovne, tehnične in druge naloge v skladu s Pravilnikom o maturi opravlja Državni izpitni center.

Podrobneje določajo postopke o maturi temeljni dokumenti o maturi: Pravilnik o splošni maturi, Dodatni maturitetni akti, Navodila o izpitni tajnosti pri splošni maturi, Koledar splošne mature, Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo ter Maturitetni predmetni katalogi za splošno maturo.

Koordinatorica za splošno maturo je Karmen Kaučič.
Uradne ure: torek, 9.30-10.15 (kabinet mature)
Tel: +386(0)2 330 44 22

e-pošta: matura@druga.si

Koledar splošne mature 2024

Pomembnejši obrazci in povezave za maturo: