KAJ JE OIV?

Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti predmeti,  nadomestilo za pouk ali s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so dejavnosti, ki jih morajo dijaki opraviti do zaključka izobraževanja, saj so del gimnazijskega predmetnika.

OIV se delijo na:

 • vsebine, obvezne za vse (obvezni del),
 • vsebine, obvezne za gimnazije,
 • dijakovo prosto izbiro (izbirni del).

ALI JE OIV OBVEZEN ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK?
Da! Za napredovanje v višji letnik je treba opraviti vse ure OIV.

KAJ JE OBVEZNO, KAJ IZBIRNO?
Vsebine, obvezne za vse (a, b), pripravi šola (večinoma v strnjeni obliki septembra, preostanek med šolskim letom). V okviru obveznega dela naj bi se vsak dijak seznanil z državljansko kulturo, s knjižnično-informacijskimi znanji, kulturno-umetniškimi vsebinami, z zdravstveno vzgojo s prvo pomočjo, vzgojo za družino, mir in nenasilje ter se udeležil športnih dnevov (vsebine so razporejene po vseh 4 letih gimnazijskega izobraževanja). Če se dijak vseh predpisanih vsebin obveznega dela NE UDELEŽI, mora opraviti t. i. nadomestne aktivnosti. Te določi šola, informacije o njih pa dijak dobi od razrednika oz. šolske koordinatorice OIV.

Državljanska kultura min. 15 ur
Knjižnično-informacijska znanja: 1. LETNIK, 2. LETNIK min. 15 ur
Kulturno-umetniške vsebine min. 15 ur
Športni dnevi min. 35 ur
Zdravstvena vzgoja min. 15 ur
Vzgoja za družino, mir in nasilje min. 15 ur
Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja 18 ur
Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja 18 ur
SKUPAJ 146 ur

 

T A B E L A

O I V

2 0 2 3/2 0 2 4

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Število ur 90 90 90 30
Vsebine, obvezne za vse 64 38 56 8
Državljanska kultura 5 5 5
Knjižnično informacijska znanja 8 7
Kulturno – umetniške vsebine
– proslava kulturnega dne 1 1 1 1
– obeležitev dneva državnosti 1 1 1
– božična praznovanje – obujanje kulturne   dediščine 2 2 2 2
– obisk predavanja, likovne razstave, glasbenega koncerta, gledališke predstave, Drugajanje ipd. 2 2 2
Športni dnevi 2 x 5 2 x 5 2 x 5 5
Zdravstvena vzgoja:

Zdravniški pregled, delavnice

5 10 5
Vzgoja za družino, mir, nenasilje 10 (domovi CšOD) 20 (tabori OIV)
Šola v naravi (obvezna ponudba šole) 20 (domovi CŠOD) 10 (tabori OIV)
Vsebine, obvezne za gimnazije (ni všteto v fond 90)
Kulturno – umetniške vsebine s področja likovnosti 18
Kulturno – umetniške vsebine s področja glasbe 18
Prosta izbira 26 52 34 22
Obvezna ponudba šole
– medpredmetne ekskurzije
– logika
– metodologija raziskovalnega dela
– obvladovanje tipkovnice
– prostovoljno socialno delo
– učenje za učenje
– verstva in etika
Neobvezna ponudba šole v šolskem katalogu OIV
Neobvezna ponudba v republiškem katalogu OIV

 

KOLIKO UR OIV MORA DIJAK OPRAVITI V ENEM ŠOLSKEM LETU?

TABELA OIV 2023/2024 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK
Število ur 90 90 90 30
OBVEZNI DEL 64 38 56 8
PROSTA IZBIRA 26 52 34 22

 

KAKO DOKAZATI UDELEŽBO DEJAVNOSTI V PROSTI IZBIRI?
Dejavnosti v prosti izbiri OIV vpisujejo mentorji dejavnosti v šolsko spletno aplikacijo. Število ur proste izbire OIV se tako sproti beleži. Če dijak obiskuje treninge, glasbeno šolo, društva ipd., izven II. gimnazije Maribor, za izkazovanje potrebuje potrdilo organizacije, podpis mentorja ter žig, in ga odda razredniku.

 

KATERE DEJAVNOSTI VELJAJO ZA PROSTO IZBIRO?
Šola lahko dijaku prizna tudi druge vsebine iz sklopa proste izbire, opravljene v šoli ali drugod. To so lahko naslednje vsebine:

DEJAVNOST ŠT. PRIDOBLJENIH UR
EST, ŠOLSKE FILMSKE IN GLEDALIŠKE SKUPINE (Gnosis, Druga scena, francosko gledališče, špansko gledališče, improliga) št. ur po katalogu Drugadruga
PEVSKI ZBOR, DRUG’ ORKESTER št. ur po katalogu Drugadruga
RAZISKOVALNA NALOGA št. ur po katalogu Drugadruga
NARAVOSLOVNI KROŽKI (astronomski, računalniški, logika, ekologija, kemija, robotika …) št. ur po katalogu Drugadruga
DRUŽBOSLOVNI KROŽKI (zgodovinski studio, debatni klub, klub za razmišljanje, filozofija …) št. ur po katalogu Drugadruga
PROSTOVOLJSTVO št. ur po katalogu Drugadruga
UMETNIŠKE DEJAVNOSTI (likovna delavnica, foto krožek, konceptualna delavnica in bodyart, Druga galerija …) št. ur po katalogu Drugadruga
SODELOVANJE NA PROSLAVAH, ŠOLSKIH PRIREDITVAH in podobno št. ur po katalogu Drugadruga
ŠPORTNE AKTIVNOSTI V SKLOPU ŠOLE št. ur po katalogu Drugadruga
MEDIJI (Borec, šolski radio) št. ur po katalogu Drugadruga
JEZIKI (tečaji tujih jezikov, My London, bralne značke …) št. ur po katalogu Drugadruga
SODELOVANJE NA SPRINGU, IZMENJAVAH, SOLY in podobno št. ur po katalogu Drugadruga
TEKMOVANJA št. ur po katalogu Drugadruga
POMLAD NA DRUGI (potopisna in strokovna predavanja, razstave, predstave, koncerti – Droogstock, Kulturni maraton …) št. ur po katalogu Drugadruga
OBŠOLSKE EKSKURZIJE 8 ur/dan
LITERARNE DEJAVNOSTI (Bralni klub, literarna delavnica, bralna značka …) št. ur po katalogu Drugadruga
CPP prizna se dejansko št. ur nujno potrdilo
GLASBENA ŠOLA prizna se dejansko št. ur nujno potrdilo
ORGANIZIRANI ŠPORTNI IN PLESNI TRENINGI, CARMINA SLOVENICA in podobno prizna se dejansko št. ur nujno potrdilo
ABONMAJI prizna se dejansko št. ur nujno potrdilo
ANIMATORSKO DELO V PLANINSKI, TABORNIŠKI ALI SKAVTSKI ORGANIZACIJI in podobno prizna se dejansko št. ur nujno potrdilo
SODELOVANJE V DRUŠTVIH (planinsko, gasilsko, naravovarstveno …) prizna se dejansko št. ur nujno potrdilo
DRUGO (vsebine po presoji šole) odvisno od dejavnosti nujno potrdilo

Če dijak o kateri izmed dejavnosti, ki bi se je želel udeležiti, ni prepričan, ali lahko zanjo dobi tudi OIV-ure, se obrne na OIV-koordinatorja.

KAJ SE ZGODI, ČE DIJAK NE OPRAVI VSEH UR OIV?
V tem primeru ima dijak možnost ure nadoknaditi s t. i. NADOMESTNIM PROGRAMOM, ki ga pripravi šolska koordinatorica OIV. Program je odvisen od števila ur, ki dijaku manjkajo, prav tako pa tudi od tega, ali so manjkajoče ure iz fonda proste ali iz obvezne izbire. Če pa ur OIV ne opravi niti z nadomestnim programom, ne more napredovati v višji letnik.

Dijakova dolžnost je, da odgovorni osebi, tj. razrednika in koordinatorico OIV, o neopravljenih obveznostih obvesti. Slednja se s tem dijakom dogovorita za t. i. nadomestni program, ki ga mora dijak opraviti do predpisanega roka. Če se ne udeleži športnega dneva, mora dijak pridobiti dodatnih 5 IŠ-ur (ur izbirnega športa), sicer obveznega dela OIV ne opravi.

KAJ JE OIV-TEDEN?

OIV-teden je specifika II. gimnazije Maribor. 3. teden septembra dijaki vseh letnikov na različne načine sodelujejo pri dejavnostih, ki sodijo v obvezni del OIV, ki jih organizira šola.

 •  1. letnik  so ves teden na taboru v domovih CŠOD na različnih lokacijah po Sloveniji:
  • GORENJE
  • PECA
  • ŠKORPIJON
 • 2. letniki imajo dejavnosti na šoli (predavanja, delavnice …) ali na drugih lokacijah (galerije, muzeji …),
 • 3. letniki gredo na t. i. OIV-tabore, ki so organizirani na različnih lokacijah po Sloveniji in tudi v tujini
 • 4. letniki gredo v tem tednu na maturantske ekskurzije.

Izbirni del za 4. letnike

Dijaki 4. letnikov 22 ur izbirnega dela opravijo z maturantsko ekskurzijo. Če pa se dijak maturantske ekskurzije ne udeleži, OIV-ure za izbirni del opravi v tednu, ko se za ostale dijake izvaja maturantska ekskurzija in/ali med šolskim letom. Vsebine, ki nadomestijo maturantsko ekskurzijo, določi šola. Dijak zbiranje teh ur beleži na poseben obrazec, ki ga dobi pri šolski koordinatorici OIV, ta pa do določenega datuma (najkasneje do 6. 5. 2024) tudi preveri, ali je dijak nadomestni program opravil.

KOORDINATORICI OIV: Mirjana Vudler, prof. in Karmen Kaučič, prof.
Kontakt: mirjana.vudler@druga.si, karmen.kaucic@druga.si