T: +386 (0) 2 330 44 30|info@druga.si

NA-MA POTI

///NA-MA POTI
NA-MA POTI2019-12-05T14:30:15+01:00

NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

II. gimnazija Maribor se je vključila v projekt za »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, ki bo trajal do 30. 6. 2022.

Projekt se sicer osredotoča predvsem na krepitev naravoslovne in matematične pismenosti, in sicer za spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov.

V projekt so vključeni strokovni delavci šole, ki poučujejo naravoslovne predmete in matematiko (od 1. do 4. letnika) pa tudi učitelji družboslovnih predmetov s čimer bomo krepili interdisciplinarnost, ki je ena od smernic projekta.

Cilj projekta

Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Konzorcijski partnerji

 • Zavod RS za šolstvo
 • Pedagoška fakulteta Ljubljana,
 • Pedagoška fakulteta Koper,
 • Pedagoška fakulteta Maribor,
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor, Fakulteta za matematiko in fiziko (LJ),
 • Fakulteta za elektrotehniko (LJ),
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko (LJ),
 • 98 VIZ (33 razvojnih VIZ in 65 implementacijskih VIZ)

Delovna področja in skupine 

 • Kritično mišljenje učencev in učiteljev z vključevanjem IKT,
 • Reševanje avtentičnih problemov z IKT (kreativna raba tehnologije, igrifikacija, algoritmično mišljenje in programiranje)
 • Odnos do naravoslovja in matematike (motivacija, odnos učitelj – učenec, odnos do predmeta, učenja ); vzpostavitev ustreznega socialno-emocionalnega okolja
 • Sodelovalno timsko delo v VIZ (krepitev vertikalnega povezovanja)

Nekaj zanimive in priporočene literature

– Kompare, A. in Rupnik Vec, T. (2016). Kako spodbujati mišljenje? Od temeljnih miselnih procesov do argumentiranja. Ljubljana: ZRSŠ

– Rupnik Vec, T. (2011): Izzivi poučevanja: Spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja. Ljubljana: ZRSŠ

– Rupnik Vec, T. in Kompare A. (2006): Strategije poučevanja kritičnega mišljenja. Ljubljana: ZRSŠ

– Žakelj (2016):Jezikovna dimenzija matematike in pouk matematike. V Bralna pismenost kot izziv in odgovornost, Ljubljana, Pedagoška fakulteta https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/2016/Bralna-pismenost_Posvet- PeF-2016.pdf

– Magajna, Z. (2003): Problemi, problemsko znanje in problemski pristop pri pouku matematike, Matematika v šoli, številka 10, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo

X