Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezava: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

II. gimnazija Maribor se je vključila v projekt za »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, ki bo trajal do 30. 6. 2022.

Projekt se sicer osredotoča predvsem na krepitev naravoslovne in matematične pismenosti, in sicer za spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov.

V projekt so vključeni strokovni delavci šole, ki poučujejo naravoslovne predmete in matematiko (od 1. do 4. letnika) pa tudi učitelji družboslovnih predmetov s čimer bomo krepili interdisciplinarnost, ki je ena od smernic projekta.

Cilj projekta

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Konzorcijski partnerji
 • Zavod RS za šolstvo
 • Pedagoška fakulteta Ljubljana,
 • Pedagoška fakulteta Koper,
 • Pedagoška fakulteta Maribor,
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor, Fakulteta za matematiko in fiziko (LJ),
 • Fakulteta za elektrotehniko (LJ),
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko (LJ),
 • 98 VIZ (33 razvojnih VIZ in 65 implementacijskih VIZ)

Delovna področja in skupine 

 • Kritično mišljenje učencev in učiteljev z vključevanjem IKT,
 • Reševanje avtentičnih problemov z IKT (kreativna raba tehnologije, igrifikacija, algoritmično mišljenje in programiranje)
 • Odnos do naravoslovja in matematike (motivacija, odnos učitelj – učenec, odnos do predmeta, učenja ); vzpostavitev ustreznega socialno-emocionalnega okolja
 • Sodelovalno timsko delo v VIZ (krepitev vertikalnega povezovanja)

Projekt Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020-1

Nekaj zanimive in priporočene literature

– Kompare, A. in Rupnik Vec, T. (2016). Kako spodbujati mišljenje? Od temeljnih miselnih procesov do argumentiranja. Ljubljana: ZRSŠ

– Rupnik Vec, T. (2011): Izzivi poučevanja: Spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja. Ljubljana: ZRSŠ

– Rupnik Vec, T. in Kompare A. (2006): Strategije poučevanja kritičnega mišljenja. Ljubljana: ZRSŠ

– Žakelj (2016):Jezikovna dimenzija matematike in pouk matematike. V Bralna pismenost kot izziv in odgovornost, Ljubljana, Pedagoška fakulteta https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/2016/Bralna-pismenost_Posvet- PeF-2016.pdf

– Magajna, Z. (2003): Problemi, problemsko znanje in problemski pristop pri pouku matematike, Matematika v šoli, številka 10, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo