8.4.2024  bo   pričel teči rok za zbiranje prijav in potrebnih dokazil za dodelitev enkratne finančne pomoči.
Rok za oddajo dokazil je 22.4.2024

Dijaki lahko trikrat v šolskem letu zaprosijo za enkratno denarno finančno pomoč, na podlagi sprejetega Pravilnika o dodeljevanju enkratne finančne pomoči dijakom.

Dijaku se lahko financirajo stvari in aktivnosti povezane s šolanjem dijaka (npr. šolska ekskurzija, mesečna vozovnica, šolsko kosilo, nakup učbenikov).
Šola pri dodelitvi sredstev socialno ogroženim dijakom upošteva naslednje kriterije:

  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,višina dohodkov na družinskega člana,
  • višina otroških dodatkov,
  • brezposelnost staršev,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejši socialni problemi
  • druge specifike v družini.

Dijaki se na razpis prijavijo s prijavnico, ki jo lahko dobijo pri razrednikih ali v šolski svetovalni službi.