POVZETEK PROJEKTA

Ozadje: Zakaj ste se prijavili na ta projekt? 

Poleg kakovostne izvedbe izobraževalnih programov, ki jih na šoli izvajamo, je naše poslanstvo tudi razvijanje prenosljivih znanj, ustvarjalnosti, iniciativnosti in samostojnosti pri dijakih. Verjamemo, da ima prav vsak posameznik talente, ki jih mora odkriti in razvijati, da bi mu lahko v življenju prinesli zadovoljstvo, številnim pa tudi zaposlitev. Kot šola želimo vsem dijakom pri tem tudi pomagati. Ker živimo v času poplave informacij, družbene razdeljenosti in negotove prihodnosti, je zelo pomembno, da se mladi naučijo iskanja verodostojnih informacij in njihovega vrednotenja, solidarnosti, sprejemanja drugačnosti in zavedanja krhkosti okolja, v katerem živimo.

 Cilji: Kaj želite doseči z izvedbo projekta?

Glavni cilji, ki bi jih na II. gimnaziji Maribor uresničili z izvedbo tega projekta, so:

  • krepitev kakovosti poučevanja in s tem izboljšanje kompetenc učiteljev za boljše delo ter znanje dijakov;
  • izboljšanje jezikovnih kompetenc učiteljev zaradi vse intenzivnejšega vključevanja v evropski in širši mednarodni izobraževalni prostor (poučevanje v angleščini, uporaba novih metodologij, učnih pripomočkov);
  • vključevanje sodobnih praks in novih metod v pouk zaradi dinamičnosti strokovnega okolja in sprememb, ki jih je epidemija prinesla;
  • vzpostavitev in posodobitev formalne ter neformalne mreže poznanstev z učitelji praktiki na področju splošnega sekundarnega šolstva z namenom izmenjave ter pretoka dobre prakse;
  • boljše razumevanje družbene in kulturne raznolikosti zaradi vse večje mednarodnosti vpisanih dijakov;
  • vzpostavitev intenzivnejšega medkulturnega dialoga o enakosti in (ne)diskriminaciji;
  • nadaljnja motivacija za delo profesorjev (in posledično tudi dijakov).

 Rezultati: Kakšni so pričakovani rezultati vašega projekta? 

Pričakovani rezultati po prijavi tega projekta na II. gimnaziji Maribor so izboljšanje jezikovnih kompetenc formalne in neformalne angleščine učiteljev, izboljšanje kvalitete pouka z novimi sodobnimi pristopi in medijske pismenosti pri pouku, uporaba IKT, delo na terenu, popestritev pouka (timsko in projektno delo), organizacija predavanj, diskusij in okroglih miz. Menimo, da bomo z vključevanjem učiteljev v širši izobraževalni prostor omogočili ozaveščanje rasne in kulturne zavesti zaradi vse večje mednarodnosti vpisanih dijakov na šoli. Predvidevamo, da se bo z izvajanjem teh aktivnosti na šoli zvišalo število mednarodnih mobilnosti KA229 in da se bodo mednarodni dijaki na šoli počutili vključene v učni proces, obšolske aktivnosti in lokalno skupnost. Prav tako pričakujemo, da bodo dijaki posledično bolj odprti in strpni. Končna cilja sta priprava dveh priročnikov in razvoj nove spletne aplikacije ‘DrugaDruga’, saj bo nastal strateški dokument, ki bo postal model za izvedbo jezikovnih izmenjav in kasneje še vsebinskih mednarodnih mobilnosti na II. gimnaziji Maribor.